معادشناسی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی و فخرالدین رازی
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : غلامرضا رسولی