رابطة بین عمل انسان در دنیا و جزای اخروی آن از دیدگاه علامه طباطبایی
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : محمدحسین جعفری