بررسی مسئلة رجعت از منظر متکلمان امامیه تا قرن هشتم
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : بهمن رودبندی‌زاده