بررسی مسئلة عصمت از دیدگاه متکلمان امامیه تا پایان قرن پنجم
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : محمدحسین فاریاب