اندیشة عصمت از دیدگاه ادیان توحیدی (ابراهیمی)
17 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : سيدامجدعلي زيدی