ماهیت وحی از دیدگاه فلسفة مشاء و کلام امامیه
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : محمدعلی جوادی