بررسی و نقد اصول نظری اندیشة معنوی پائولو کوئلیو
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : حامد حسینیان