نقد و بررسی اندیشة تأثیرپذیری متکلمان امامیه قرن چهارم و پنجم از معتزله در عدل الهی
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : سیدمحمد احسانی