بررسی انطباق شؤون امامت در کلام امامیه از شیخ مفید تا فاضل مقداد بر قرآن و سنت
45 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نام استاد/نام دانشجو : محمدحسین فاریاب