ساحت‌های وجودی انسان و تأثیر آن در تبیین حیات پس از مرگ از دیدگاه متکلمان امامیه بغداد
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : مرتضی خوش‌صحبت