نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید دربارة چیستی وحی قرآنی
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : جواد گلی