بررسی شیوه‌های تعامل ائمه با عامه و غلات
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : محمدرضا باقری