شفاعت از نگاه متکلمان اماميه در پنج قرن نخست هجری
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : محمدربیع درویشی