قرآن و فرهنگ عصر نزول
39 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : حسین فقیه