اندیشة تقریب در کافی با تأکید بر ابعاد کلامی
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : محمدعلي جوادی