بررسی دیدگاه فخر رازی دربارة توحید افعالی و اختیار انسان
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : سیدمحمد موسوی