تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1376 
الهیات 
موسسه امام خمینی(ه) 
 
فوق لیسانس 
1381 
دین شناسی 
موسسه امام خمینی 
 
دکترا 
1388 
کلام جدید 
دانشکده تربیت مدرس دانشگاه قم 
 
سطح 3